Zdravotnícke zariadenie uvedené

0
Rate this post

Zdravotnícke zariadenie je organizačne oddelený súbor osôb a majetku zriadený a udržiavaný za účelom poskytovania zdravotníckych služieb a podpory zdravia. Zdravotnícke zariadenie sa môže zriadiť a udržiavať aj s cieľom: vykonávať vedecký výskum a výskumnú a vývojovú činnosť v súvislosti s poskytovaním zdravotníckych služieb a podporou zdravia;

Vkonávať pedagogické a výskumné úlohy v súvislosti s poskytovaním zdravotníckych služieb a podporou zdravia, health-sf. Zdravotnícke zariadenie uvedené v odseku 1 sa môže podieľať a zariadenia uvedené v odseku 2 sa podieľajú na príprave osôb na výkon zdravotníckeho povolania a na vzdelávaní osôb vykonávajúcich zdravotnícke povolanie v súlade so zásadami ustanovenými osobitnými predpismi.

Zdravotnícke zariadenie ani iné subjekty v priestoroch zdravotníckeho zariadenia nesmú vykonávať činnosti, ktoré zaťažujú pacienta alebo priebeh liečby, alebo iné činnosti, ktoré neslúžia potrebám pacienta a realizácii jeho práv, najmä reklamu alebo agitáciu zameranú na pacienta a činnosti spočívajúce v poskytovaní pohrebných služieb.

V priestoroch verejného zdravotníckeho zariadenia

V priestoroch verejného zdravotníckeho zariadenia:

Zdravotnícke zariadenia zriadené spoločnosťami, združeniami alebo nadáciami, lekári alebo zubní lekári 1 vykonávajúci činnosť vo forme individuálnej lekárskej praxe, individuálnej špecializovanej lekárskej praxe alebo skupinovej lekárskej praxe, sestry alebo pôrodné asistentky vykonávajúce svoje povolanie formou individuálnej praxe sestier alebo pôrodných asistentiek, individuálnej odbornej praxe sestier alebo pôrodných asistentiek a skupinovej praxe sestier alebo pôrodných asistentiek, iné subjekty – nesmie vykonávať činnosti spočívajúce v poskytovaní rovnakých služieb zdravotnej starostlivosti, aké poskytuje toto zariadenie, s výnimkou služieb primárnej zdravotnej starostlivosti a stomatológie.

Článok 2.

Zdravotnícke zariadenie je: nemocnica, zariadenie opatrovateľskej a liečebnej starostlivosti, zariadenie ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti, sanatórium, ozdravovňa, stacionár, hospic, iné menovite neuvedené zariadenie určené pre osoby, ktorých zdravotný stav vyžaduje poskytovanie nepretržitej alebo celodennej zdravotnej starostlivosti v primerane vybavených stálych priestoroch;

klinika, zdravotné stredisko, ambulancia, ambulancia; pohotovosť; lekárske diagnostické laboratórium; laboratórium zubnej protetiky a ortodoncie; liečebné rehabilitačné zariadenie; 2 (zrušené);ambulancia alebo ambulancia s ošetrovňou vojenského útvaru, Policajného zboru, Pohraničnej stráže, Štátneho požiarneho zboru, Úradu na ochranu vlády, Úradu pre vnútornú bezpečnosť a organizačnej zložky Zboru väzenskej a justičnej stráže;

Hygienicko-epidemiologická stanica; vojenské centrum preventívnej medicíny; organizačná jednotka verejnej krvnej služby; iné zariadenie, ktoré spĺňa podmienky uvedené v zákone.

Zdravotnícke zariadenie môže byť samostatnou organizačnou jednotkou, súčasťou inej organizačnej jednotky alebo organizačnou jednotkou podriadenou inej organizačnej jednotke.

V rámci organizačnej štruktúry zdravotníckeho zariadenia môže existovať samostatný organizačný útvar na poskytovanie zdravotnej starostlivosti obyvateľom domovov sociálnych služieb alebo odchovancom zariadení opatrovateľskej služby a výchovných zariadení, ktoré sa nachádzajú v rámci daného organizačného útvaru sociálnej starostlivosti.

Zdravotnícke zariadenie je aj skupina zariadení uvedená v odseku 1. Zdravotnícke zariadenie, ktoré je súčasťou skupiny zariadení, sa stáva organizačnou jednotkou skupiny.

Názov zdravotníckeho zariadenia by mal zodpovedať rozsahu zdravotníckych služieb, ktoré toto zariadenie poskytuje. Označenie “klinika” alebo “klinický” sa môže uvádzať len v názvoch zdravotníckych zariadení uvedených v článku 1 ods. 2 a označenie “univerzita” sa môže uvádzať len v názvoch zdravotníckych zariadení uvedených v článku 1 ods. 2 bode 2.

Článok 3.

Zdravotnícke služby sú činnosti zamerané na zachovanie, záchranu, obnovu a zlepšenie zdravia, ako aj ďalšie zdravotnícke činnosti vyplývajúce z liečebného procesu alebo osobitné predpisy upravujúce zásady ich vykonávania, najmä v súvislosti s:

Lekárske vyšetrenie a poradenstvo; liečba; psychologické vyšetrenie a terapia; liečebná rehabilitácia, starostlivosť o tehotnú ženu a jej plod, pôrod, pôrodné obdobie a novorodenca; starostlivosť o zdravé dieťa diagnostické vyšetrenie vrátane lekárskej analýzy; starostlivosť o chorých; ošetrovanie a starostlivosť o zdravotne postihnuté osoby paliatívna a hospicová starostlivosť;

Zdravotné posudky a stanoviská; prevencia úrazov a chorôb prostredníctvom preventívnych opatrení a očkovania, technické činnosti v oblasti protetiky a ortodoncie; činnosti týkajúce sa poskytovania ortopedických prístrojov a pomôcok.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here