A originál odporúčania na vlastné náklady?

Rate this post

V tomto prípade bude príjemca na službu čakať dlhšie “na vlastnú žiadosť”.

Príjemcovia, ktorí majú právo využívať služby mimo poradia tým, že si vyberú konkrétneho lekára spomedzi všetkých lekárov poskytujúcich služby v organizačnej jednotke, na ktorého je potrebné čakať, sa tohto práva vzdávajú a www a mali by byť zapísaní do zoznamu čakateľov. Ako má poskytovateľ služieb postupovať v situácii, keď k nemu prídu pacienti s potvrdením od poskytovateľa služieb, ktorý vypovedal zmluvu?

Ako by mal poskytovateľ určiť poradie prijatia vyššie uvedených príjemcov, pričom by mal zohľadniť dátum ich registrácie u predchádzajúceho poskytovateľa, aby sa spravodlivo zaobchádzalo s vyššie uvedenými príjemcami aj s pacientmi, ktorí sú už na čakacej listine?

Poskytovateľ by mal pri stanovovaní plánovaných termínov poskytovania služby pre prijímateľov, ktorí predtým čakali na službu u poskytovateľa, ktorý vypovedal zmluvu, zohľadniť dátum registrácie u poskytovateľa, u ktorého pôvodne čakali. V dôsledku toho bude musieť poskytovateľ posunúť plánované termíny poskytovania služieb príjemcom, ktorí boli zapísaní do zoznamu čakateľov neskôr.

Poskytovateľ by mal pri zaraďovaní prijímateľov do zoznamu čakateľov zohľadniť dátum registrácie u predchádzajúceho poskytovateľa, ako aj zdravotný stav, prognózu ďalšieho priebehu ochorenia, koexistujúce ochorenia, riziká vzniku, pretrvávania alebo zhoršovania zdravotného postihnutia.

Má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v prípade ukončenia zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti vydať potvrdenie o zaradení do zoznamu čakateľov a originál odporúčania všetkým prijímateľom, ktorí sú u neho zapísaní v zozname čakateľov, alebo len tým, ktorí sú u neho zapísaní?

Majú si príjemcovia ísť osobne vyzdvihnúť originál odporúčania alebo má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti poslať potvrdenie a originál odporúčania na vlastné náklady?

V prípade ukončenia zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný vydať potvrdenie o zaradení do zoznamu čakateľov a pôvodné odporúčanie tým prijímateľom, ktorí o to požiadajú. Poskytovateľ si neúčtuje poplatok za vydanie potvrdenia a pôvodného odporúčania. Na žiadosť príjemcu môže poskytovateľ poslať potvrdenie a originál odporúčania poštou. Mala by to byť doporučená zásielka, pretože bude obsahovať osobné údaje. Zdá sa, že poskytovateľ môže príjemcovi účtovať poštovné, keďže zákonodarca túto otázku nepredurčil.

Má poskytovateľ pri opätovnom zaradení pacienta do čakacej listiny zadať pôvodný dátum podania žiadosti, napr. 15. marec, alebo zadať aktuálny dátum (dátum opätovného zaradenia do čakacej listiny, napr. 5. apríl, a zaradiť pacienta na koniec čakacej listiny – napr. 14. júl (keďže 5. apríl už zapisuje pacientov na 14. júl), alebo zaradiť pacienta na začiatok čakacej listiny?

Opätovné zaradenie do zoznamu čakateľov by sa nemalo považovať za nový zápis. Poskytovateľ, u ktorého prijímateľ podá žiadosť o opätovné zaradenie do zoznamu čakateľov, v ktorej hodnoverne preukáže, že k nezaradeniu došlo z dôvodu vyššej moci, stanoví poradie prijatia, pričom zohľadní pôvodný dátum zápisu. Dátum zápisu do zoznamu zostáva nezmenený.

Ak sa postup odloží z dôvodu pobytu v nemocnici, choroby, návštevy sanatória, mal by byť pacient znovu zaradený do čakacieho radu s novým dátumom alebo by sa mal zmeniť len dátum začatia?

V takomto prípade by sa mala vykonať len zmena plánovaného dátumu služby. Ako má poskytovateľ postupovať v prípade pacientov, ktorí majú nárok na dávku v rámci liekových programov a sú priebežne registrovaní, napr. do onkologickej ambulancie, reumatologickej ambulancie atď. v deň, keď sa dostavia na odber liekov? Pacienti sa nezapisujú do frontu ani do rozvrhu.

Mali by sa takíto pacienti uvádzať v rozpisoch?

Cieľom zavedenia plánovača príjmu bolo zahrnúť všetkých pacientov, ktorí dostávajú službu od daného poskytovateľa. Malo by sa predpokladať, že pacienti, ktorým sa poskytujú služby v rámci protidrogových programov, sú pacienti, ktorí sa liečia, t. j. pokračujú v liečbe, a dostavujú sa na liečbu podľa termínov v pláne liečby.

Môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti informovať príjemcov o zmene plánovaného termínu poskytnutia služieb prostredníctvom SMS správy, ak príjemcovia vopred súhlasili s takýmto spôsobom kontaktu, a môže byť v SMS správe pri informovaní o zmene na skorší termín uvedené, že neodpovedanie v stanovenej lehote sa bude rovnať súhlasu s novo stanoveným termínom poskytnutia služieb?

Takéto riešenie je prípustné pod podmienkou, že príjemca súhlasí s týmto spôsobom kontaktovania a že chýbajúca odpoveď sa chápe ako súhlas so zmenou plánovaného dátumu poskytnutia služieb.

Kedy by mal poskytovateľ zaradiť na čakací zoznam týchto príjemcov?

Príjemca, ktorý práve dostal zubnú náhradu (ďalšia má byť až za 5 rokov) a ktorý by sa chcel zapísať do zoznamu čakateľov, keďže čakacia doba na zubnú náhradu od vybraného poskytovateľa je približne 6 rokov? Oprávnená osoba s diagnostikovaným kuracím hrudníkom, ktorá môže zo zdravotných dôvodov podstúpiť operáciu najskôr za 4 roky po dosiahnutí určitého veku?

V oboch prípadoch sú poberatelia dávok v súčasnosti nespôsobilí: v prvom prípade preto, že dávka financovaná z verejných zdrojov bude splatná za 5 rokov, a v druhom prípade zo zdravotných dôvodov. Ak by títo príjemcovia požiadali o príspevok u iných poskytovateľov, kde nie sú žiadni čakatelia, dávka by im v deň podania žiadosti aj tak nemohla byť poskytnutá.

Zápis do čakacieho zoznamu by sa mal vykonať vtedy, keď sa služba neposkytuje v deň podania žiadosti a keď je predovšetkým príjemca oprávnený na danú službu. Poskytovateľ by mal pri stanovení plánovaného termínu hrudníkovej operácie v čase zápisu do zoznamu čakateľov zohľadniť: poradie hlásenia, zdravotný stav príjemcu, prognózu ďalšieho priebehu ochorenia, riziko vzniku, pretrvávania alebo zhoršovania zdravotného postihnutia.

Leave a Comment