Ho môže zaregistrovať tretia osoba?

Rate this post

Zostáva odporúčanie na fyzioterapeutickú liečbu platné aj v situácii, keď poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého bol pacient zapísaný na čakacej listine, ukončil plnenie zmluvy uzatvorenej na poskytovanie zdravotnej starostlivosti?

Povinnosť zaevidovať odporúčanie do 30 dní od jeho vystavenia, ako je uvedené vo vyhláške ministra zdravotníctva o garantovaných službách v oblasti liečebnej rehabilitácie v situácii opísanej v otázke, health-sf, bola splnená, keďže prijímateľ bol zapísaný do zoznamu čakateľov na poskytované služby.

Práva príjemcu z dôvodu vypovedania zmluvy zo strany poskytovateľa služieb sú opísané v ustanoveniach o službách zdravotnej starostlivosti financovaných z verejných zdrojov. Z obsahu týchto ustanovení je zrejmé, že príjemca sa v uvedenej situácii po tom, ako od predchádzajúceho poskytovateľa dostane potvrdenie o zaradení do zoznamu čakateľov a dátum registrácie príjemcu, ako aj vrátený originál odporúčania, môže zaradiť do zoznamu čakateľov vedeného iným poskytovateľom, ktorý plní zmluvu v danom rozsahu.

Nový poskytovateľ pri zaradení prijímateľa do zoznamu čakateľov zohľadní dátum registrácie u poskytovateľa, ktorý vypovedal zmluvu s NHF. Z tohto postupu vyplýva, že v tejto situácii zostáva odporúčanie platné aj v prípade opätovného zápisu do zoznamu čakateľov u nového poskytovateľa.

Ak chce byť pacient zapísaný do zoznamu čakateľov (harmonogramu prijímania) na poskytnutie služby, musí sa zaregistrovať osobne alebo ho môže zaregistrovať tretia osoba?

Nie. Nariadenie ministra zdravotníctva o všeobecných podmienkach zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti stanovuje, že poskytovateľ môže pacienta zaregistrovať na základe žiadosti, najmä osobne, telefonicky alebo prostredníctvom tretej strany.

Zhromažďujeme informácie o osobách, ktoré pokračujú v liečbe na čakacích zoznamoch?

Osoby zaradené do liečebného plánu, t. j. osoby pokračujúce v liečebnom procese, ktoré si vyžadujú pravidelné, presne stanovené termíny, vykonanie postupných etáp služby (napr. postupné návštevy, vyšetrenia), sa nezaraďujú na čakacie listiny, ale do plánu prijímania s kategóriou “pokračujúca liečba”. Podľa nariadenia ministra zdravotníctva o zdravotných kritériách, ktorými sa majú riadiť poskytovatelia zdravotnej starostlivosti pri zaraďovaní prijímateľov na čakacie listiny na zdravotné služby.

Počet pacientov, ktorí pokračujú v liečbe, ani ich čakacia doba na ďalšie termíny nie sú zahrnuté v čakacej listine ani v priemernej skutočnej čakacej dobe.

Môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ponúknuť pacientovi termín v deň podania žiadosti, pretože sa uvoľnilo miesto z dôvodu zrušenia návštevy iného pacienta alebo z dôvodu, že iný pacient neprišiel načas? Môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti prijať takéhoto pacienta pred ostatnými čakajúcimi pacientmi alebo ho zaradiť na koniec čakacieho zoznamu?

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemôže pacientovi ponúknuť termín v deň podania žiadosti, ak sa uvoľnilo miesto z dôvodu odhlásenia iného pacienta alebo nedostavenia sa iného pacienta načas. Služby sa poskytujú na základe zásady “kto prv príde, ten prv berie” na spravodlivom, rovnakom a nediskriminačnom základe.

Príjemca, ktorý sa obrátil na poskytovateľa a nie je na čakacej listine v čase, keď iný príjemca neprišiel včas, by teda mal byť zaradený na čakaciu listinu podľa poradia, pričom takémuto príjemcovi môžu byť poskytnuté služby mimo poradia na základe zdravotných kritérií, ktoré by mali byť zohľadnené v zdravotnej dokumentácii, ktorej súčasťou je čakacia listina. Dávka môže byť poskytnutá v deň uvoľnenia príjemcovi, ktorý má nárok na čerpanie služieb mimo poradia.

Má pacient pri návšteve poskytovateľa služieb právo vybrať si lekára spomedzi tých, ktorí pracujú v organizačnej jednotke? Zahŕňa poskytovateľ pacienta, ktorý si vyberie lekára, u ktorého je dlhšia čakacia doba na čakacej listine, aj keď existuje možnosť skoršieho ošetrenia u iného lekára?

Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý čaká na službu, by mal byť zaradený do zoznamu čakajúcich (harmonogram prijímania). Ak chce byť používateľ služby ošetrený konkrétnym lekárom, musí vziať do úvahy pravdepodobnosť dlhšieho čakania na službu.

Leave a Comment