Údržba harmonogramov prijímania

Rate this post

Čo znamenajú pojmy “naliehavý prípad” a “stabilný prípad”? Ak je potrebné pacientovi urgentne poskytnúť službu vzhľadom na dynamiku procesu ochorenia a možnosť rýchleho zhoršenia stavu alebo výrazného zníženia šancí na uzdravenie. Pacient s odporúčaním s lekárskou kategóriou “stabilný prípad” je pacient, ktorý nie je v urgentnom stave a nie je zaradený do lekárskej kategórie “urgentný prípad”.

Aká je definícia pacienta primárnej starostlivosti?

Osoba, ktorá je registrovaná po prvýkrát alebo po druhýkrát, ale pre novú službu, by sa mala považovať za pacienta, ktorý je registrovaný po prvýkrát. Ak sa pacient vráti do zariadenia po ukončení liečby (aj keď len s tou istou chorobnou jednotkou), mal by sa považovať za pacienta, ktorý sa do zariadenia vracia prvýkrát. Podľa nariadenia ministra zdravotníctva o zdravotných kritériách, ktorými sa majú riadiť poskytovatelia zdravotnej starostlivosti pri zaraďovaní príjemcov na čakacie listiny na zdravotné služby.

Príjemcovia, ktorí vyžadujú pravidelné, presne stanovené termíny výkonu služby, sú prijatí na poskytnutie tejto služby v súlade s liečebným plánom – domovskej stránke. V takom prípade by sa mal pacientovi určiť iný termín poskytnutia služby v súlade s prijatým plánom liečby a mal by sa zaradiť do plánu prijímania ako pacient “pokračujúci v liečbe”.

Vyššia moc je náhodná udalosť, ktorá zabránila pacientovi dostaviť sa včas k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a neumožnila mu v dostatočnom predstihu informovať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o svojej neschopnosti dostaviť sa včas na službu.

Spôsob, akým je pojem “vyššia moc” chápaný v súdnej judikatúre, nie je záväzný pre výklad tohto pojmu, ako je použitý v uvedenom zákone. Mal by sa uplatniť účelový výklad, ktorý umožní primeranú ochranu oprávnených záujmov príjemcu dávky, ktorý je často nútený dlho čakať na zdravotnú službu.

Pojem “vyššia moc” teda presahuje koncept objektivizácie vyššej moci akceptovaný v judikatúre súdov a zahŕňa okrem iného chorobu, náhle zhoršenie zdravotného stavu, úraz alebo akúkoľvek inú okolnosť, ktorú príjemca nemohol ovplyvniť a ktorá mu zabránila dostaviť sa k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v dohodnutej lehote.

Aké údaje by malo odporúčanie obsahovať?

V súlade so zákonom o zdravotných službách sa pôvodné odporúčanie predložené príjemcom pripojí k vedeniu čakacích zoznamov v prípade zdravotných služieb poskytovaných na základe odporúčania.

V súvislosti s vyššie uvedeným je potrebné pripomenúť, že odporúčanie na hospitalizáciu alebo iný subjekt, alebo na diagnostické vyšetrenie alebo konzultáciu predstavuje v súlade s vyhláškou ministra zdravotníctva o druhoch, rozsahu a vzoroch zdravotnej dokumentácie a spôsobe jej spracovania individuálny externý záznam, a teda musí spĺňať požiadavky, ktoré zákonodarca stanovil pre zdravotnú dokumentáciu. Podľa nariadenia odporúčanie na vyšetrenie alebo konzultáciu alebo do nemocnice obsahuje:

  • identifikácia subjektu, ktorý vydáva odporúčanie,
  • označenie typu vyšetrenia, konzultácie alebo liečby, na ktoré je pacient odoslaný,
  • diagnózu stanovenú odosielajúcou osobou,
  • iné informácie alebo údaje v rozsahu potrebnom na vykonanie vyšetrenia, konzultácie alebo liečby;
  • dátum vydania postúpenia;
  • identifikácia odkazujúcej osoby, a to: meno (mená) a priezvisko, profesijný titul, číslo odbornej licencie – v prípade lekára, zdravotnej sestry a pôrodnej asistentky, jedinečný identifikátor oprávnenia udelený registrom zdravotníckych asistentov,
  • podpis, číslo identifikujúce odporúčanie.

Okrem toho je jednou zo základných požiadaviek, ktoré musí spĺňať každý dokument zapísaný do zdravotnej dokumentácie vrátane odporúčaní, v súlade s § 4 ods. 1 uvedeného nariadenia ustanovenie, podľa ktorého musia byť záznamy v dokumentácii vykonané čitateľne. To znamená, že lekárske údaje uvedené na odporúčaní, najmä diagnóza stanovená odosielajúcim lekárom, by mali byť uvedené spôsobom, ktorý umožňuje prečítať ich obsah.

Čo ak sa odporúčanie nesplní, napr. pacient nepríde v určený deň, ako sa má pôvodné odporúčanie vrátiť pacientovi? Zákonodarca nešpecifikuje postup vrátenia pôvodného odporúčania pacientovi, takže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má možnosť tak urobiť. Treba však poznamenať, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti by mal mať dôkaz o splnení povinnosti vrátiť odporúčanie (napr. doklad o doporučenej zásielke alebo doklad o osobnom prevzatí pacientom).

Ako sa má chápať ustanovenie týkajúce sa pripojenia pôvodného odporúčania k čakaciemu zoznamu vedenému poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti? Mali by systémy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v dôsledku povinnosti viesť elektronické čakacie zoznamy umožniť pripojenie skenu odporúčania k vedeným zoznamom?

Leave a Comment