Kto môže využívať doplnkový fond zdravotnej starostlivosti

Rate this post

Existuje mnoho organizácií, poisťovní a spoločností, ktoré poskytujú tento typ služieb, a ako už bolo spomenuté, pracovné zmluvy alebo dohody podpísané profesijnými združeniami často už stanovujú doplnkový fond zdravotnej starostlivosti – www.

Do fondu sa môžu zapojiť tieto kategórie

  • zamestnanci;
  • vedúci pracovníci;
  • vedúci pracovníci;
  • samostatne zárobkovo činné osoby.

Okrem týchto potenciálnych príjemcov služieb spojených s doplnkovou zdravotnou starostlivosťou môžu byť v niektorých prípadoch zahrnutí aj nezaopatrené osoby, dôchodcovia a držitelia niektorých kreditných kariet, ktoré obsahujú poistnú zmluvu.

Výhody doplnkového fondu zdravotnej starostlivosti

Využívanie doplnkového fondu zdravotnej starostlivosti v podstate znamená, že si môžete vybrať, do ktorého zariadenia pôjdete na lekárske vyšetrenie a ošetrenie, skrátiť alebo úplne zrušiť čakacie lehoty vo verejných zariadeniach a využiť úplné alebo čiastočné pokrytie vzniknutých výdavkov.

V niektorých prípadoch je nechodenie do štátnych nemocníc a kliník osobnou voľbou, ktorá je podmienená rôznymi faktormi. Napríklad vlastný lekár slúži na súkromnej klinike a človek uprednostňuje, aby ho vždy sledoval.

V iných prípadoch je to, žiaľ, nevyhnutnosť, pretože náš zdravotný stav nám nie vždy umožňuje čakať na nekonečných čakacích listinách verejných zariadení a možno neradi sme nútení ísť inam.

V posledných rokoch došlo k výraznému a znepokojujúcemu nárastu počtu ľudí, ktorí sa vzdali liečby, čiastočne v dôsledku ekonomických ťažkostí, čiastočne v dôsledku príliš dlhých čakacích lehôt vo verejných zariadeniach.

Možnosť využívať služby doplnkového fondu zdravotnej starostlivosti s istotou, že nemusíte vynaložiť nadmerné výdavky na získanie neodňateľného práva na prístup k zdravotnej starostlivosti, je nepochybne výhodou.

Ako si vybrať doplnkový plán zdravotnej starostlivosti

Ak nepatríte k percentu pracovníkov, ktorí majú doplnkovú zdravotnú starostlivosť zabezpečenú už v pracovnej zmluve, mali by ste dôkladne zvážiť vstup do fondu.

Existuje mnoho riešení, často spojených s poisťovňami, bankami a finančnými spoločnosťami, ktoré za prijateľný mesačný poplatok ponúkajú zdravotné poistenie.

Pozornosť však musíte venovať zoznamu pridružených zariadení a lekárov, na ktorých sa môžete obrátiť, aby vám poskytli potrebnú zdravotnú starostlivosť, výške náhrady alebo úhrady nákladov, ktoré vám vzniknú alebo ktoré utrpíte, a druhu dávok poskytovaných fondom. Môžete napríklad potrebovať zubnú, fyzioterapeutickú alebo inú pomoc a je dôležité uistiť sa, aké možnosti vám fond, o ktorom uvažujete, ponúka.

Buďte preto veľmi opatrní a ak je to možné, obráťte sa na skúsenú inštitúciu poskytujúcu doplnkovú zdravotnú starostlivosť, ktorá vám poradí najlepšie. Na druhej strane, ak vaša pracovná zmluva stanovuje povinné členstvo v doplnkovom fonde zdravotnej starostlivosti, budete mať prístup k zdravotnému plánu a budete môcť využívať jeden z hlavných a najviac oceňovaných zmluvných sociálnych nástrojov.

Doplnkové fondy zdravotnej starostlivosti zohrávajú v živote pracovníkov veľmi dôležitú úlohu, napriek tomu sa o nich hovorí veľmi zriedkavo a často zmätočne.

V skutočnosti sa často vyskytuje tendencia spájať doplnkovú zdravotnú starostlivosť so súkromnou zdravotnou starostlivosťou alebo dokonca so zdravotným poistením, čo signalizuje zjavný problém s informovanosťou a znalosťami.

V Taliansku máme to šťastie, že máme národnú zdravotnú službu, ktorá umožňuje každému získať lekársku a zdravotnú starostlivosť, ale je dôležité si uvedomiť, že približne 20 % výdavkov na zdravotníctvo v našej krajine je súkromných, t. j. hradených priamo občanmi, pričom viac ako 80 % z nich nie je sprostredkovaných.

Výdavky na zdravotnú starostlivosť z vlastného vrecka sa za posledných 10 rokov zvýšili – a všetky trendy naznačujú, že sa v nasledujúcich rokoch zvýšia, čiastočne v dôsledku predlžovania priemernej dĺžky života a starnutia obyvateľstva – čo poukazuje na to, že NHS má problém poskytovať zdravotnú starostlivosť v takom rozsahu ako kedysi. Tým sa doplnková zdravotná starostlivosť nevyhnutne dostala do centra verejnej diskusie ako možný prostriedok rozvoja tzv. druhého sociálneho a zdravotného piliera.

Čo sú to doplnkové fondy zdravotnej starostlivosti a ako fungujú?

Leave a Comment