Zdravotná starostlivosť

0
Rate this post

Zdravie je neodmysliteľnou a mimoriadne dôležitou súčasťou ľudského života. Považuje sa za najcennejšiu hodnotu a poskytuje základ pre dosiahnutie životných cieľov. Významný vplyv zdravia na viaceré aspekty života jednotlivca, a tým aj na celú spoločnosť, preto nie je zanedbateľný. Medzi subjektívnou životnou spokojnosťou a zdravím existuje veľmi silný vzťah.

Pojem zdravia sa neobmedzuje len na tradičnú “neprítomnosť choroby alebo slabosti”. Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) znamená stav “fyzickej, duševnej a sociálnej pohody, ktorá je výsledkom vzájomného pôsobenia jednotlivca a prostredia”. V tomto vyhlásení sa zdôrazňuje dôležitosť a vhodnosť vytvárania prostredia priaznivého pre zdravie, v ktorom fyzické, sociálne a ekonomické faktory umožňujú plné využitie zdravotného potenciálu jednotlivca – blog.

Zdravie je hodnotou aj na spoločenskej úrovni

Ide o verejný statok, ktorý je chránený v mene zásad solidarity a spoločnej zodpovednosti. Zdravotný systém (podľa WHO) spája činnosti zamerané na podporu, obnovu a udržanie zdravia. Zahŕňa mnohé organizácie a inštitúcie, ako aj ľudské, materiálne a nemateriálne zdroje, ktoré majú v kompetencii činnosti v oblasti zdravia. Komplexne organizovaný systém ochrany zdravia občanov ako celospoločenského dobra je jednou z hlavných úloh štátu.

Podľa článku 68 Ústavy Poľskej republiky má každý právo na ochranu zdravia. Národnú zdravotnú politiku určuje minister zdravotníctva a na jej realizácii sa okrem iných podieľajú Národný zdravotný fond, guvernér, miestne samosprávne jednotky a zdravotnícke subjekty.

Základom pre hodnotenie funkčnosti zdravotnej starostlivosti v regióne sú okrem iného charakteristiky zdravotného stavu obyvateľstva, štruktúry a zdrojov zdravotnej starostlivosti a zamestnanosti zdravotníckeho personálu. Prínosy vyplývajúce z rozvoja zdravotníckych technológií a moderných diagnostických metód, ako aj zlepšenie zdravotného stavu Poliakov sa prejavujú v znižovaní počtu úmrtí a predlžovaní priemernej dĺžky života, ktoré trvá už viac ako dvadsať rokov.

V roku 2020 bolo v Západopomoranskom vojvodstve zaznamenaných 13 730 živonarodených detí a 21 035 úmrtí. V dôsledku toho sa záporná miera pôrodnosti zhoršila z – 1,9 v roku 2018 na – 4,3 v roku 2020. Miera pôrodnosti v provincii 8,1 a miera úmrtnosti 12,4 na 1 000 obyvateľov bola nižšia ako priemerné národné miery 9,3 a 12,5. Úmrtnosť dojčiat v provincii má klesajúcu tendenciu.

V roku 2020 bola miera úmrtnosti dojčiat 3,8 na 1 000 živonarodených detí výrazne nižšia ako v roku 2008. (5,1). Úmrtnosť podľa pohlavia jasne ukazuje nadúmrtnosť mužov 11 318 (53,8 % z celkového počtu úmrtí). Hlavnými príčinami úmrtí v kraji (rovnako ako v celej krajine) sú kardiovaskulárne ochorenia (48,4 %), rakovina (25,5 %), choroby dýchacej sústavy (7,4 %). Pretrváva vysoký výskyt cukrovky, ochorení svalového a kostrového systému, periférneho nervového systému, reumatických ochorení a duševných porúch.

V Západopomoranskom vojvodstve sa predlžuje priemerná dĺžka života, pričom stále pretrváva veľký rozdiel medzi priemernou dĺžkou života mužov a žien. Ženy narodené v roku 2019 sa dožijú v priemere 81,2 roka (celoštátny priemer 81,8 roka), zatiaľ čo muži 73,6 roka (celoštátny priemer 74,1 roka).

Priemerná dĺžka života žien je o 7,6 roka dlhšia ako u mužov. V porovnaní s rokom 2008 žijú obyvatelia vojvodstva dlhšie, ženy o 1,6 roka a muži o 3 roky.

Podľa demografických prognóz sa priemerná dĺžka života bude v nadchádzajúcich rokoch naďalej zvyšovať a v roku 2050 dosiahne hodnoty vyššie ako v súčasnosti, a to o 9 rokov u mužov a o 6 rokov u žien. Zároveň sa výrazne zníži rozdiel v priemernej dĺžke života mužov a žien na približne 5,4 roka, čo sa prejaví aj v štruktúre obyvateľstva podľa veku a pohlavia. Systém zdravotnej starostlivosti sa odvíja od demografickej a zdravotnej situácie obyvateľstva.

Vyznačuje sa zavedenou organizačnou štruktúrou a vlastnenou infraštruktúrou liečebných zariadení a ľudských zdrojov.

Vlastnícka štruktúra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v západopomorskom regióne je zložitá. Na poskytovaní zdravotníckych služieb sa podieľajú verejné subjekty (riadené z celoštátnej úrovne, ako aj z regionálnej úrovne – vojvodstva, okresu alebo obce), vo veľkej miere aj neverejné subjekty riadené spoločnosťami a skupinové a individuálne odborné praxe. Množstvo subjektov, ktoré vytvárajú zdravotnícke zariadenia, a predovšetkým nemocnice, veľmi sťažuje koordináciu ich činností v rámci provincie.

Ústavná zdravotná starostlivosť sa vo vojvodstve poskytuje vo všeobecných a špecializovaných nemocniciach, ako aj v iných zdravotníckych zariadeniach, ako sú psychiatrické zariadenia, zariadenia starostlivosti a liečby, zariadenia ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti, hospice, kúpeľné liečebné zariadenia a lôžkové liečebno-rehabilitačné zariadenia.

K 31. decembru 2019 bolo v Západopomoranskom vojvodstve 41 všeobecných nemocníc (okrem nemocníc), z toho 29 nemocníc pôsobiacich v sieti nemocníc v 31 lokalitách, 22 ošetrovateľských/opatrovateľských a liečebných zariadení a 5 lôžkových hospicov, ako aj 12 lôžkových psychiatrických zariadení a 28 lôžkových zariadení dlhodobej starostlivosti.

Všeobecné nemocnice mali 6 600 lôžok, čo je o 39,3 lôžka na 10 000 obyvateľov menej ako v celoštátnom meradle (42,6). Priemerné využitie nemocničných lôžok v provincii bolo 70,8 %, čo je viac ako celoštátna hodnota (69,1 %). Vo všeobecných nemocniciach bolo ošetrených 334 710 pacientov, ktorí zostali v nemocnici v priemere 5,1 dňa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here