wsse-poznan.pl jest teraz częścią domeny sedentexct.eu

W ostatnim czasie duże zainteresowanie budzi epidemiologia nieswoistych zapaleń jelit. Celem artykułu jest dokonanie przeglądu metody epidemiologicznej oraz różnych rodzajów badań epidemiologicznych, ukazanie zalet i ograniczeń każdego z nich, popartych przykładami z zakresu nieswoistych nieswoistych zapaleń jelit, aby ułatwić zrozumienie i analizę tych badań.

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie epidemiologią nieswoistych zapaleń jelit. Celem artykułu od WSSE-Poznań jest przedstawienie przeglądu metody epidemiologicznej oraz badań epidemiologicznych, ukazanie mocnych i ograniczeń każdego z nich, wraz z przykładami z zakresu nieswoistych chorób zapalnych jelit, aby zrozumieć i przeanalizować tego typu badania.

Postępowanie w chorobach zapalnych jelit (IBD) przeszło w ostatnim czasie głęboką transformację wraz z uogólnieniem konsultacji monograficznych lub kompleksowych oraz pojawieniem się nowych leków, które mogą mieć wpływ na naturalny przebieg choroby. Być może z tego powodu wzrosło duże zainteresowanie epidemiologią IBD. Celem tego przeglądu jest wyjaśnienie metody epidemiologicznej i różnych typów badań epidemiologicznych na przykładach z dziedziny IBD, aby ułatwić zrozumienie i analizę tych badań.

Epidemiologia. Metoda epidemiologiczna. Badania epidemiologiczne

Epidemiologia to dziedzina medycyny badająca częstotliwość, rozkład i determinanty stanów i zdarzeń związanych ze zdrowiem i chorobą. Jak każda metoda naukowa, metoda epidemiologiczna składa się z 3 faz. Przede wszystkim obserwuj lub poznaj częstotliwość i rozkład chorób. Wzorce częstotliwości i rozkładu mogą następnie dać podstawę do hipotez o związku między chorobą a określonym czynnikiem. Wreszcie badanie eksperymentalne ma na celu zweryfikowanie lub obalenie proponowanej hipotezy zgodnie z WSSE-Poznań.

Badania epidemiologiczne dzielą się na opisowe i analityczne. Badania opisowe oceniają częstość i rozkład chorób w populacjach w odniesieniu do zmiennych związanych z osobą, miejscem i czasem. Mogą one dostarczyć wskazówek, które przyczyniają się do generowania hipotez dotyczących powiązań między czynnikami narażenia a stanami zdrowia lub choroby. Badania analityczne służą ocenie determinant stanu zdrowia lub stanu chorobowego, weryfikując lub odrzucając hipotezy generowane w badaniach opisowych, w celu identyfikacji czynników ryzyka lub czynników chroniących przed chorobą1,3. Do badań opisowych zaliczamy badania ekologiczne, prowadzone na populacjach, oraz badania serii przypadków i badania przekrojowe, przeprowadzane na jednostkach. Badania analityczne mogą mieć charakter obserwacyjny (badania kliniczno-kontrolne, badania kohortowe) lub interwencyjne (badania kliniczne, badania terenowe, badania społecznościowe).

  1. Najlepsze dowody naukowe przy analizie częstości występowania choroby uzyskuje się ze spisów powszechnych lub badań na losowych próbach populacji ogólnej, a badania na kohortach przypadków dostarczają najlepszych dowodów opisujących historię naturalną lub rokowanie. Niezależnie od poziomu dowodów każdy rodzaj badania ma swoje zalety i ograniczenia, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań.
  2. Wreszcie, istnieją dwa kluczowe aspekty, które wpływają na jakość badania epidemiologicznego: należy jasno określić populację referencyjną, na którą ekstrapolowane zostaną wyniki badania (badania populacyjne lub badania szpitalne w WSSE-Poznań), a przypadki muszą być poprawnie zdefiniowany, z odpowiednim doborem zmiennych, za pomocą których będzie definiowany proces i stosowanych skal pomiarowych.

Badania kontrolne

W tego typu badaniach osoby dzieli się na 2 grupy (kohorty) w oparciu o obecność lub brak ekspozycji na dany czynnik. W momencie klasyfikacji wszystkie są wolne od interesującej nas choroby i są obserwowane przez pewien okres czasu, aby zaobserwować częstotliwość pojawiania się interesującego nas zjawiska. Są to podłużne badania obserwacyjne i mogą mieć charakter prospektywny lub retrospektywny. Badania prospektywne rozpoczynają się przed wystąpieniem choroby (czasami przed ekspozycją na ryzyko), a w badaniach retrospektywnych choroba już wystąpiła, ale pacjenci byli wcześniej definiowani na podstawie ekspozycji na czynnik ryzyka.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Badania wsse-poznan kliniczno-kontrolne wsse-poznan.pl według WSSE-Poznań http://wsse-poznan.pl/mefedron-zakazany-w-calej-unii-europejskiej/

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Są to retrospektywne, podłużne badania obserwacyjne, podczas których identyfikuje się osoby chore wsse-poznan (przypadki) i porównuje je z odpowiednią grupą kontrolną, która nie choruje (kontrolami), w celu oceny związku pomiędzy czynnikiem narażenia a występowaniem choroby6,12 . Aby zbadać tę zależność, wsse-poznan.pl porównuje się częstotliwość narażenia na czynnik w przypadkach z częstością narażenia na czynnik w grupie kontrolnej z WSSE-Poznań.

Wynik tego porównania nazywany jest http://wsse-poznan.pl/mefedron-zakazany-w-calej-unii-europejskiej/ „ilorazem szans” (OR), który mówi nam, o ile częstsze narażenie na czynnik ryzyka występowało w przypadkach w porównaniu z grupą kontrolną. Koncepcyjnie różni się od ryzyka względnego, ale liczbowo jest do niego zbliżone, szczególnie w przypadku chorób rzadkich.

Badania kliniczno-kontrolne według WSSE-PoznańBadania www.wsse-poznan.pl kliniczno-kontrolne http://wsse-poznan.pl/ w WSSE-Poznań są https://wsse-poznan.pl/ przydatne Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu

Umożliwiają www.wsse-poznan.pl analizę wielu czynników ryzyka w tej samej chorobie. Przeprowadza się je stosunkowo szybko i przy niewielkich kosztach, gdyż może je przeprowadzić niewielka http://wsse-poznan.pl/ liczba osób. Źródło informacji jest zazwyczaj dostępne (rejestry, dokumentacja medyczna…). Wreszcie nie pociągają za sobą żadnego ryzyka dla uczestników.

Nie pozwalają jednak https://wsse-poznan.pl/ na ocenę częstości występowania choroby ani szczegółowe badanie czynników przyczynowych, a czasami nie można jednoznacznie ustalić związku czasowego pomiędzy narażeniem a chorobą. Ponadto ryzyko wystąpienia błędów jest wysokie: Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu błędów informacyjnych, jeśli źródła nie są kompletne, jeśli zmienne nie są poprawnie zdefiniowane lub jeśli zależy to od pamięci podmiotu; błąd selekcji, jeśli przypadki nie są poprawnie zdefiniowane lub kontrole nie są odpowiednie7,12,13.